Alhoewel meeste inligting op die EINDTYD ONDERWERPE duidelik is, gaan dit somtyds oor INTERPRETASIE.

Daarom word verskillende interpretasies met die tyd bygevoeg waar geleerdes daaroor verskil, of somtyds 'n verwysing na 'n ander interpretasie op 'n ander blog pos... en per geleentheid word 'n interpretasie verder bespreek.Klik hier om na die Ware Christene blog te gaan

Klik hier om na die Sondagskool blog te gaan

Donderdag, 08 Junie 2017

Wanneer is die einde van die wêreld? En wat sal dan met die aarde gebeur?

"DIE EINDE" (Mark. 13:7)(Matt. 24:14) word ook na in die Skrif 
verwys as 
- "die einde van dae" (2 Pet. 3:3); of 
- "einde van dinge" (1 Pet. 4:7).  

Andersins word van die dag van die wederkoms ook gepraat as die "voleinding van die wêreld" (Matt. 24:3); of "die einde" (Matt. 24:6,14). En nog 'n ander begrip wat gebruik word, is "tot die einde toe" (1 Kor. 1:8).  
_________________________________________________________________
(Mat 24:36)  Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.  Niemand van ons kan presies weet die dag en uur wanneer "die einde" is nie, alhoewel dit duidelik is dat dit verwys na die tyd van, en laaste dae voor, Christus se WEDERKOMS.

Die woorde"EINDE VAN DIE WêRELD" verwys meer spesifiek na: 
-  die einde van die HUIDIGE EEU.  M.a.w., aan die einde van hierdie eeu, en 
-  die begin van die VOLGENDE EEU - dan sal Christus Jesus Sy koninkryk verwek hier op aarde (wanneer Hy terugkom) - 'n ewige koninkryk wat begin met die 1000 jaar Ryk (bekend as "die VOLGENDE of TOEKOMENDE EEU")(http://warechristene.blogspot.co.nz/2015/07/hierdie-eeu-volgende-eeu.html).    (http://warechristene.blogspot.co.nz/2015/07/jerusalem.html).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alhoewel daar baie dinge met die wêreld gaan gebeur voor die einde kom (soos die toename in aardbewings en afsterf van diere, ens.-Matt. 24:7, Hos. 4:3...), is dit alles net tekens dat die einde om die draai is (want die sonde word vol... rol ondertoe om dit beter te verstaan). Die toestand van die wêreld en dit wat huidiglik met die aarde gebeur, het meer te doen met die probleem van "sonde" en is ook in hierdie toestand AS GEVOLG VAN SONDE ! (Jes. 24:1-5).  Dit sal beslis net erger word, in ag geneem hoeveel bloedskuld daar in die wêreld is wat o.a. veroorsaak word deur sondes soos bloedvergieting (moordpleeg en aborsies), kinders wat hulle ouers vloek (ongehoorsaam aan ouers -1Tim. 3:2), homoseksualisme (mans wat bymekaar lê, en vrouens wat bymekaar lê -Rom.1), hoerery (vleeslike gemeenskap buite die huwelik), oproep van geeste, waarsêery (raadpleeg die bose), afgodediens (geestelike hoerery) (afgodspraktyke)... ens. (Num. 35:33,34; 2 Kon. 21:16;24:4; Jer. 26:15;)(vir 'n lys van sondes wat bloedskuld veroorsaak, gaan na:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/01/bloedskuld-1.html). Reeds in Genesis het ons gesien watter effek SONDE op die aarde het:  -dit ontheilig die aarde. (Gen. 3).  Jes. 24:5 - "Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners; want hulle het die wette oortree, die insetting geskend, die ewige verbond verbreek". Die woord "ontheilig" verwys deels na hoe dit wat afgesonder is "gewond" word - en kan ook verwys na wanneer dit wat heilig (afgesonder) is, besoedel word (Hebr. 13:4; Gen. 35:22...). Die aarde is geheilig (AFGESONDER), maar as die mens dit ontheilig, dan is hy besig om dit wat afgesonder is, te "wond"! (en te besoedel) - http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/09/verontreinig-ontheilig.html. Min mense het vandag respek vir dit WAT HEILIG is. As iemand regtig respek het vir die aarde (as "geheilig"), dan sal hy ook respek he vir die eerste 2 gebooie. Om vir die aarde om te gee (en dit te hanteer as heilig en afgesonder), beteken baie meer as net "groen" gaan! Bv., die een wat sy broeder 'n dwaas noem, besef nie watter invloed dit het op die grond waarop hy lewe nie...  Die wat geen vrees het vir sy Skepper nie en Hom bv. loop en laster, weet nie watter invloed dit het op die aarde nie!  Dit is die breek van hierdie eerste 2 gebooie wat veroorsaak dat die land "breek". 

As iets besoedel (of besmet) word, dan is dit "nie skoon nie" en het dit tot gevolg dat dit ontheilig word.  Die huwelik is bv. heilig (man en vrou afgesonder vir mekaar) en skoon, maar wanneer een van hulle egbreuk pleeg, dan word die afsondering gewond (ontheilig) en dan is daardie bed besmet.  Maar wat ons moet verstaan is dat BESOEDELING of BESMETTING 'n gevolg het! - net soos die sondeval 'n gevolg gehad het - maar die effek was nie net op die mens nie, maar ook op die aarde! Christene is bv. SKOONGEWAS en AFGESONDER vir die Here, maar as hulle hulself verontreinig en nie bekeer daarvan nie, dan kan dit tot gevolg hê dat hulle ONTHEILIG word (want "besmetting" het altyd 'n gevolg, tensy dit rein gemaak en rein verklaar word).  DIE VOELS VAN DIE HEMEL, VISSE VAN DIE SEE, EN DIERE VAN DIE VELD IS BESIG OM WEG TE KWYN (Hos. 4:3) a.g.v. die mens se sonde (http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/03/want-die-aarde-is-ontheilig-onder-sy.html). As ons regtig omgee vir die diere en alles wat op hierdie aarde geskep is, dan moet ons begin ag gee op die Here se gebod. Hoe meer goddeloses, hoe meer word die sonde vol, en hoe meer word die aarde daardeur "gebreek"... Daar is 'n rede waarom Sodom en Gemorra bv. vernietig is, want die grond onder hulle het uitgeroep na die Here!, en hulle sondes het vol geword...  Hierdie sondes wat o.a. bloedskuld veroorsaak, het 'n invloed op die land omdat hulle die land ontheilig. Is ons besig om terug te beweeg na dae wat beskryf kan word as "soos in die dae van Noag"? - toe alles op die aarde vernietig is deur die sondvloed behalwe die wat deur die Here gered is? Inderdaad is dit presies wat gaan gebeur, en dit is slegs die wat hoop en glo in Christus Jesus, wat gered sal word.  Dit behoort nie vir ons snaaks te wees dat die aarde omgekeer gaan word voor en wanneer Christus terugkom nie!, want daar sal soveel goddeloosheid wees op die aarde (2Pe 3:12 - julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. (2Pe 3:13)  Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon"). Christus se wederkoms sal gepaardgaan met OORDEEL en daardie "oes" behels o.a. die slag van Armageddon en die val van Babilon (Openb. 18:24), want ons moet onthou dat die gevolg van sonde nie net die mens beinvloed nie (die dood), maar ook die aarde beinvloed (Gen. 3:17-19)!  En om die aarde weer skoon te maak, moet die bloedskuld uit die land verwyder word (Deut. 32:43).  Die gevolge van die sonde sal wel gesien word op die aarde (net soos in die dae van Noag), en baie dinge sal met die aarde gebeur, maar die Here kom om wraak te neem (op die wat die aarde besoedel) - Hy sal kom en Sy land genees en Sy dorsvloer deur en deur skoonmaak (Matt. 3:12,17): -(Mat 24:37)  "En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. (Mat 24:38)  Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, (Mat 24:39) en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees").  Wie is dit wat aangeneem gaan word?, en wie is dit wat verlaat sal word? (2Th 1:7)  en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele (2Th 1:8)  in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie).  Wanneer Hy terugkom, sal Hy die skape van die bokke skei... En Hy sal Sy kinders oordeel, en skeiding maak tussen koring (Christene wat vrug dra) en kaf (Christene wat nie vrug dra nie).  Die engele sal ook uitgestuur word om skeiding te maak tussen die koring (ware christene) en die onkruid (die voorgee-Christene).  Die finale "skoonmaak" sal plaasvind aan die einde vd 1000 jaar Ryk.... -Openb. 21,22: (weer) nuwe hemele en nuwe aarde; en die stad, die nuwe Jerusalem, sal dan uit die hemel (3de hemel) op die aarde neerdaal - (Openb. 21:27 - "En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuens doen nie; maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam").
_________________________________________________________________________________


Hoe meer sonde, hoe meer gaan die wereld agteruit - en 

so word die sonde vol... 
(Die Skrif leer vir ons dat daar 'n vreeslike "afval" sal wees in die laaste dae - http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/03/eers-moet-die-afval-kom.html).  
Die gevolg?  
- Die diere en voels en visse sal wegkwyn (soos ons huidiglik sien en dit word al erger)(Hos. 4:3).  
- Hongersnode, pessiektes, aardbewings, verskriklike dinge, groot tekens van die hemel.... (Matt. 24:7; Luk. 21:11...).  
- Verder sien ons onder die 6 de seel vreeslike dinge wat met die aarde sal gebeur, o.a. hoe die kragte van die hemele geskud sal word, die hemel wegwyk soos 'n boek wat toerol, berge en eilande wat uit hulle plekke versit, see en branders wat dreun, sterre wat val op die aarde soos 'n vyeboom wat geskud word ens. - en l.w., dan het "die wraak van God" nog nie gekom nie! - wat eers sal plaasvind onder die 7de seel. 

In die O.T. was daar 'n manier waarop die met bloedskuld vir die bloedskuld kon betaal, sodat die land weer genees word, en dit was wanneer die skuldige met sy eie bloed daarvoor betaal het (onthou dat sonde nie net die mens beinvloed nie, maar ook die aarde! - hierdie "betaling" gaan dus ook oor "om die invloed wat daardie sonde het op die aarde, skoon te maak"); of somtyds was dit betaal deur iemand anders se bloed, in dieselfde bloedlyn maar iemand uit daardie nageslag wat ook skuldig was aan bloedskuld (Luk. 11:51)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/01/bloedskuld-1.html). Dit beteken egter nie dat bloedskuld oorgedra word van een persoon na 'n ander asof almal in dieselfde bloedlyn nou 'n vervloekte is nie!, maar wat dit beteken is dat iemand in daardie bloedlyn vir daardie bloed gaan betaal, en dat dit sal gebeur deur iemand in dieselfde bloedlyn wat self ook bloedskuld dra! (2 Kon. 14:6; 2 Sam. 21; Luk. 11:50; Eseg. 18...). Hoekom het sonde wat bloedskuld veroorsaak  nie net 'n effek op die mens nie, maar ook op die aarde? Die rede is "die eerste 2 gebooie!".  Bv., God gee soveel om vir elke mens, dat Hy elke mens se bloed sal eis. Waar iemand iemand anders te na kom, sal hy moet verantwoording doen daarvoor, want God gee om vir elkeen van Sy skepsels (Gen. 9:5,6). Wanneer iemand bv. egbreuk pleeg, dan is hy nie alleen self besig om net te sondig nie, maar hy kom ook iemand anders te na (terwyl hy sondig)(en die grond sal getuig hiervan!). 'n Goeie vb. van bloedskuld is die van Kain (wat vir Abel doodgemaak het).  (Gen 4:10 - "En Hy sê: Wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na My van die aarde af") - amper asof die GROND hom aankla by die Here! En dit sal nie ophou om hom aan te kla tot daar vir die bloedskuld betaal is nie... (en l.w. dat al die regverdige bloed wat in die O.T. vergiet is, maar nie voor betaal was nie - soos Abel - se bloed wel toe op die ou end betaal is! - Matt. 23:35).  

Die "met bloedskuld" in die O.T., is genoem: die vervloektes - daar was geen offer wat vir hierdie skuld (wat die gevolg is van sekere sondes, en veroorsaak dat die aarde breek) kon betaal nie (behalwe natuurlik die bloed van die een met bloedskuld), want die grond sal uitroep totdat die bloed uiteindelik gewreek is - dan is dit weer skoon van die besoedeling.  (Num 35:33 - "En julle mag die land nie ontheilig waar julle in is nie; want die bloed ontheilig die land, en vir die land word geen versoening gedoen vir die bloed wat daarin vergiet is nie, as net deur die bloed van hom wat dit vergiet het"). Bloeskuld is die gevolg van wanneer iemand nie barmhartig is nie en daarom sal Christus die skape van die bokke skei wanneer Hy terugkom (Matt. 25), want die lys van VERVLOEKTES het nie verander van O.T. na die N.T. toe nie - die wat nie barmhartig is nie, word gesien soos bokke en sal vervloek word! (Matt. 25:41). Dus, ook in die N.T. is dit steeds die wat afgodediens beoefen, leuenaars, hoereerders, homoseksualisme, moordenaars, onbarmhartiges, kwaarsprekers, geweldenaars, haters van God, ongehoorsame kinders, ......ens. wat gesien word as die vervloektes en die "wat die dood verdien" (Rom. 1; Openb. 21:8; 1 Kor. 6:9,10...).  Dieselfde dinge wat in die O.T. bloedskuld veroorsaak het, veroorsaak steeds bloedskuld in die N.T.; inteendeel in die N.T. het wette 'n sterker betekenis gekry! (http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/05/wie-is-nie-onder-die-wet-nie.html) - Christus het bv. vir ons geleer dat om egbreuk te pleeg dieselfde is as om in jou hart iemand op hierdie manier te begeer...! Baiemaal pleeg ons onwetend hierdie sondes of het dit nie so bedoel nie, wat natuurlik ook gebeur het onder die volk van God in die O.T.  M.a.w., as iemand perongeluk iemand doodgemaak het, kon hy na een van die vrystede vlug en die bloed sou betaal word wanneer die hoëpriester doodgaan (Num. 35:24-28) - dit beteken dus dat die hoëpriester die persoon wat perongeluk doodgeslaan is, se dood betaal het met sy bloed (en die persoon wat perongeluk hierdie sonde gepleeg het, was vry)......... Christus is vir ons daardie Hoëpriester wat met Sy bloed betaal het vir ons sonde, maar wat sal tog gebeur met die Christen wat opsetlik onbarmhartig is en hom nie daarvan bekeer nie? (m.a.w. die broeder wat 'n hoereerder is, of afgodedienaar, of kwaadspreker.....ens.)(want so iemand is besig met "sonde tot die dood"-http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/02/wat-is-die-sonde-tot-die-dood.html)(1 Kor. 6:9,10)(http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/12/wie-op-onwaardige-wyse-eet-of-drink-sal.html).  In die N.T. is daar in Christus vergifnis vir alle sondes (vir die wat hulle daarvan bekeer), behalwe een sonde, nl. "SONDE TEEN DIE HEILIGE GEES" (http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/05/wat-is-die-onvergeeflike-sonde.html). Sonde teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie - nie in hierdie eeu nie, en ook nie in die volgende eeu (1000 jr Ryk) nie.

As ons 'n NUWE HEMEL EN AARDE verwag, dan moet ons seker verstaan dat bloedskuld uit die land weggevee sal moet word, want die grond roep uit! Elke mens met bloedskuld verdien om met sy eie bloed te betaal vir die "besoedeling" wat hy op die aarde veroorsaak (l.w., nie hier bedoel "besoedeling v/d omgewing"! nie, maar besoedeling a.g.v. sonde wat bloedskuld veroorsaak...), en as hy nie met sy eie bloed daarvoor betaal nie, dan sal die Here dit van iemand anders (gewoonlik in dieselfde bloedlyn) eis wat ook bloedskuld dra. As ons dit verstaan, dan behoort die slag van Armageddon en die val van Babilon baie meer sin te maak, want die Here wil nie onskuldiges en regverdiges doodmaak nie, maar Hy kom om met die goddelose af te reken (Jud. 1:14,15). Hierdie besoedeling wat deur bloedskuld veroorsaak is op die aarde, sal moet verwyder word en ons moet verstaan waarom hierdie deel is van die rede waarom Christus se wederkoms gepaardgaan met OORDEEL. Verseker kan dit wat alles huidiglik met die aarde gebeur, gesien word soos die Here se oordele omdat die grond uitroep!, maar huidiglik het die mens nog kans om hom te bekeer! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die skrif verklaar dat voor die Here terugkom, die "afval" eerste moet kom en die Antichris geopenbaar word . Hierdie "afval" het ook verseker 'n invloed op die aarde. Om meer te verstaan oor wat met hierdie "afval" bedoel word, gaan na: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/03/eers-moet-die-afval-kom.html.  Dus is hierdie dinge wat ons nou sien met die aarde gebeur, maar net die begin van die smarte en nog nie die einde nie, want hoe meer afvalligheid, hoe meer sal die aarde tot niet gaan (Matt. 24:8; Luk. 21:9; Mark. 13:8);  dit wil egter lyk of ons alreeds in die tyd van die afval is! Die tyd wat voorle, sal dus nie maklik wees nie, maar wat ons moet besef is dat dit die afvalligheid van die mensdom is wat veroorsaak dat die sonde vol word...  Nou moet Christene nie stilsit nie, maar des te meer BESIG wees,  en eerder besig wees OM DIE EVANGELIE TE VERKONDIG as om "dae en ure" te probeer raai oor wanneer "is die einde" - en minder behep wees met " 'n uitkoms", maar liewer BESIG  (SOOS DIENSKNEGTE) wat UITGAAN om ander "uit te nooi na die bruilofsmaal" (http://eindtydonderwerpe.blogspot.co.nz/2017/05/wie-is-die-bruid-van-christus.html).  Elkeen van ons moet leef ASOF die Here binnekort terugkom om Sy koninkryk te kom oprig (en seker maak dat ons GEREED is) - ......hierdie koninkryk wat vir die mens berei is reeds van die grondlegging van die wereld af ...(Matt. 25:34). Wanneer Jesus Christus terugkom, gaan Hy die ander koninkryke ("op die droombeeld wat Nebukadnesar gesien het") verbrysel en Sy ewige koninkryk oprig (Luk. 1:33) (dit sal begin met die 1000 jaar) - EN HY SAL DIE LAND GENEES!, maar dit sal natuurlik gepaardgaan met OORDEEL (want anders kan dit nie genees word nie!)(vgl. dit met die tema van "oes" aan die voleinding vd wereld). Die land sal SKOONGEMAAK word van die bloedskuld wat in die land is...(Psa 60:2)  (60:4) "U het die land laat bewe, dit gekloof; genees sy breuke, want dit wankel!")

---------------------------------------------------------------------------------  Die wat oorwin, sal saam met Jesus Christus regeer in die 1000 jaar (volgende eeu)(Openb. 20:4 - "En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank"). Hierdie is nie net vir die gehoorsames en gelowiges vd volk Israel belowe nie, maar enige gehoorsame, in enige nasie wat tot bekering gekom het en glo in Christus Jesus (Hand. 13:47), en deur die "water" deel word van die kinders van Abraham (en deur die Gees vrug dra tot ewige lewe)  http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/06/n-heilige-priesterdom-n-volk-as-eiendom.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Rom 12:18)  as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.
(Rom 12:19)  Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; want daar is geskrywe: Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die Here.

Nuwe hemele en nuwe aarde - die Here sal kom in VUUR

VIR 'N DAGSTUKKIE HIEROOR, GAAN NA:
_________________________________________________________________________________
Petrus het verklaar dat die teenswoordige hemele en die aarde as ‘n skat weggelê word en bewaar word vir die VUUR (teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense)(2 Pet. 3:7). Hierdie is wel iets letterlik wat gaan gebeur en wat wil lyk of dit inderdaad 
- aan die einde van hierdie eeu, met Christus se wederkoms, sal plaasvind. Tog sien ons ook iets soortgelyk aan 
- die einde van die volgende eeu (einde van 1000 jaar ryk)- Openb. 20:9 - wanneer God uit die hemel, die wat optrek teen Jerusalem sal verslind met vuur uit die hemel.  En ook in daardie geval sien ons 'n nuwe hemel en aarde...

Volgens 2 Pe 3:12  wil dit definitief lyk of Petrus hierdie verbranding (waarin die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt) verwag het met Christus se wederkoms! (en l.w. dat die konteks van die skrif ook gaan oor die tyd van die wederkoms...). Dit is wel so dat die woorde "nuwe hemel en aarde" in Openb. 21:1 spesifiek verwys na die tydperk van die einde van die volgende eeu (einde van 1000 jaar ryk), maar Petrus gebruik ook hierdie selfde woorde in 2 Pet. 3:13 ("nuwe hemele en 'n nuwe aarde") in konteks met die Wederkoms!, en om dit nog verder te bevestig, gebruik hy die volgende woorde in v. 10: "Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand".

Christus het self ook die volgende opmerking gemaak:  Luk 12:49 - "Ek het gekom om vuur op die aarde te werp, en hoe wens Ek dat dit al aangesteek was!". Natuurlik kan dit ook 'n geestelike betekenis he omdat ons weet dat ons werke bv. deur die vuur getoets sal word..., en in ag geneem Jesus se woorde hier in konteks  met "oordeel op die dienskneg wat nie sy werk doen nie!". Jesaja het ook geprofeteer van hoe die Here sal kom IN VUUR!, en hoe Hy MET VUUR en met sy swaard strafgerig sal hou oor alle vlees (Jes. 66:15-16). Waar gebeure beskryf word wat lyk soos die wederkoms in Joel 2, word die volgende woorde gebruik:  (Joe 2:3 - "Voor hom uit verteer ‘n vuur, en agter hom brand ‘n vlam; voor hom lyk die land soos die tuin van Eden, en agter hom is dit ‘n woeste wildernis; ook kan niks daaraan ontkom nie"). En kyk ook: (Joe 1:15)  Ag, die dag! Want naby is die dag van die HERE, en hy kom soos ‘n verwoesting van die Almagtige..............(Joe 1:19)  Tot U, o HERE, roep ek, want ‘n vuur het die weivelde van die woestyn verteer, en ‘n vlam het al die bome van die veld aan die brand gesteek".  In hierdie skrifte wil dit tog lyk of die feit dat Hy "in vuur kom". ook 'n letterlike betekenis het.  (Jes. 65:17 - "Want kyk, Ek skep nuwe hemele en ‘n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie").
Nog ander tekste in die N.T. verwys ook na hoe die Here sal kom om met vuur te oordeel:
-(Heb 10:27)  maar ‘n verskriklike verwagting van oordeel en ‘n vuurgloed wat die teëstanders sal verteer.
-(2Th 1:8)  in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie.

Dit is ook interessant om te merk hoeveel van die basuine onder die 7 de seel (en terloops, Christus se wederkoms vind ook plaas onder die 7de seel ! ) met VUUR te doen het!:
-(Openb. 8:7)  En die eerste engel het geblaas, en daar het hael en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. En ‘n derde van die bome het verbrand, en al die groen gras het verbrand.
-(Openb. 8:8)  En die tweede engel het geblaas, en iets soos ‘n groot berg wat brand met vuur, is in die see gegooi. En ‘n derde van die see het bloed geword,
-(Openb. 8:9)  en ‘n derde van die lewende skepsele in die see het gesterwe, en ‘n derde van die skepe het vergaan.
-(Openb. 8:10)  En die derde engel het geblaas, en ‘n groot ster wat soos ‘n fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op ‘n derde van die riviere en op die waterfonteine.
-(Openb. 8:11)  En die naam van die ster word genoem Alsem; en ‘n derde van die waters het als geword, en baie mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het.
En kyk ook die 4de skaal onder die 7de seel:
- (Openb. 16:8)  En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi, en daaraan is dit gegee om die mense met vuur te skroei.
- (Openb. 16:9)  En die mense is geskroei met ‘n groot hitte, en hulle het die Naam van God gelaster wat mag het oor hierdie plae, en hulle het hul nie bekeer om Hom heerlikheid te gee nie.

Ook Babilon sal met VUUR verbrand word (Openb. 17:16; Dan. 7:11)-(Openb. 18:8 - "daarom sal haar plae op een dag kom: dood en droefheid en honger; en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel").
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Here gebruik baiemaal "VUUR" wanneer Hy oordeel uitvoer!
- (Openb. 20:9)  En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind.
- (Openb. 20:10)  En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.
- (Openb. 20:14)  En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. 
- (Openb. 20:15)  En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. 
- (Openb. 21:8)  Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood. 
- (Gen 19:24)  En die HERE het swawel en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die HERE uit die hemel,
- (Eks. 9:24)  En daar was hael en onophoudelike vuur binne-in die hael, baie swaar, soos in die hele Egipteland nooit gewees het vandat dit aan ‘n volk behoort het nie.
 -(Matt. 25:41)  Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.
- (Mig 1:7)  En al haar gesnede beelde sal stukkend geslaan en al wat sy as hoereloon ontvang het, met vuur verbrand word, en al haar afgode sal Ek tot ‘n verwoesting maak; want uit hoereloon het sy dit versamel, en tot hoereloon sal dit terugkeer.
- (Mig 1:3)  Want kyk, die HERE gaan uit sy woonplek uit, en Hy daal neer en betree die hoogtes van die aarde. (Mig 1:4)  En die berge smelt onder Hom, en die laagtes skeur oop, soos was voor die vuur, soos water wat langs ‘n helling afstroom!
- (Amo 2:5)  Daarom sal Ek ‘n vuur slinger in Juda, en dit sal die paleise van Jerusalem verteer.
- (Amo 2:2)  Daarom sal Ek ‘n vuur slinger in Moab, en dit sal die paleise van Kérijot verteer; en Moab sal met oorlogsrumoer sterwe, met krygsgeskreeu en basuingeskal.
- Amo_1:12  Daarom sal Ek ‘n vuur slinger in Teman, en dit sal die paleise van Bosra verteer. 
- Amo_1:14  Daarom sal Ek ‘n vuur aansteek in die muur van Rabba, en dit sal sy paleise verteer, met krygsgeskreeu op die dag van stryd, in ‘n storm op die dag van die orkaan. 
- Amo_1:4  Daarom sal Ek ‘n vuur slinger in die huis van Hásael, en dit sal die paleise van Bénhadad verteer. 
- Amo_1:7  Daarom sal Ek ‘n vuur slinger in die muur van Gasa, en dit sal sy paleise verteer. 
- Amo_1:10  Daarom sal Ek ‘n vuur slinger in die muur van Tirus, en dit sal sy paleise verteer. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dit is duidelik dat daar baie dinge met die aarde gaan gebeur wanneer Christus terugkom.  En ook net voor Hy terugkom!:
(Mat 24:29)  En dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal
-die son verduister word, en
-die maan sal sy glans nie gee nie, en
-die sterre sal van die hemel val, en
-die kragte van die hemele sal geskud word.
(Mat 24:30)  En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.

Dit kan vgl. word met die 6de seel in Openb. 6:12-17:
- ....daar was ‘n groot aardbewing; 
- en die son het swart geword soos ‘n harige sak, 
- en die maan het geword soos bloed,
- en die sterre van die hemel het op die aarde geval (soos ‘n vyeboom wat deur ‘n groot wind geskud word, sy navye laat afval),
- en die hemel het weggewyk soos ‘n boek wat toegerol word
- en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit;
.......................want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?

Wanneer ons kyk na bg., is dit interessant om te merk dat hierdie dinge wat onder die 6de seel gaan plaasvind, gebeur nog voor Sy TOORN kom! - die wraak van God het dan nog nie gekom nie, wat sal plaasvind onder die 7de seel, waaronder daar ook baie dinge dan nog met die aarde gaan gebeur!

Dit wil inderdaad lyk of ons nie net 'n nuwe hemele en aarde verwag aan die einde van die 1000 jaar Ryk nie, maar ook aan die begin daarvan!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Letterlik sal Hy kom om te oordeel (en met vuur), maar die feit dat Hy met vuur sal kom, moet ook in sommige gedeeltes gesien word as figuurlik, bv. elkeen se werk sal deur die vuur getoets word...(http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/07/as-iemand-se-werk-verbrand-word-sal-hy.html) - m.a.w., watter werke sal bly staan nadat dit deur die vuur is? (1Kor. 3:13-15: "elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen"). Mal 3:2 - "Maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as Hy verskyn? Want Hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers".


 Wanneer die Hebreer skrywer die woorde gebruik, "Want onse God is ‘n verterende vuur" (Heb 12:29), dan is dit in konteks met hoe ons Hom moet vrees en die godsaligheid najaag.
(http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/08/want-onse-god-is-n-verterende-vuur.html)
In die gedeelte word hulle aangemoedig om:
(1) - die tugtiging van die Here aan te neem, en
(2) - om nie verbitterd te word wanneer hulle getugtig word nie,
maar eerder die vrede moet najaag met die deur wie hulle getugtig word.  HIERDIE WOORDE "want onse God is 'n verterende vuur", IS 'N WAARSKUWING !!! VIR DIE WAT VERKEERD STAP EN NIE DIE TUGTIGING AANNEEM NIE.  Hy gebruik ook o.a. die woorde, "en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie" (Hebr. 12:15). So baimaal, wanneer iemand getugtig word, word hy verbitterd en is kwaad vir die persoon deur wie hy getugtig word en praat dan eerder kwaad van daardie persoon, as om te erken dat hy verkeerd is. Hierdie wortel van bitterheid kan baie onrus verwek en ander kan hierdeur besoedel word. Die konteks waarin die woorde "jaag die vrede na met almal" (Hebr. 12:14) gebruik is, is nie bedoel vir die persoon wat vermaan nie, maar wel vir die persoon wat kwaad is omdat hy tereggewys is. Die persoon wat tereggewys word, word bemoedig om die tugtiging aan te neem en om nie verbitterd te word omdat hy getugtig word nie - word m.a.w. aangemoedig om so die vrede na te jaag...

(Jas 5:3)  Julle goud en silwer is verroes, en hulle roes sal tot ‘n getuienis teen julle wees en sal soos ‘n vuur julle vlees verteer. Julle het skatte vergader in die laaste dae.
(Luk 12:49)  Ek het gekom om vuur op die aarde te werp, en hoe wens Ek dat dit al aangesteek was!
(Luk 3:17)  Sy skop is in sy hand, en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring saambring in sy skuur, maar die kaf met onuitbluslike vuur verbrand.
(Luk 3:9)  Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom dan wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.
(Mat 13:40)  Net soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wêreld:
(Mat 25:41)  Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.

(Zep 3:8)  Daarom, verwag My, spreek die HERE, op die dag wat Ek My gereed maak vir die buit; want dit is my strafoordeel om nasies te versamel, koninkryke te vergader om my grimmigheid oor hulle uit te stort, al die gloed van my toorn. Want die ganse aarde sal deur die vuur van my ywer verteer word!
-----------------------------------------------------
(Zec 3:1)  Daarna het Hy my Josua, die hoëpriester, laat sien, terwyl hy voor die Engel van die HERE staan, en die Satan aan sy regterhand staan om hom aan te klae.
(Zec 3:2)  Toe sê die HERE aan die Satan: Mag die HERE jou bestraf, o Satan! Ja, mag die HERE, wat Jerusalem verkies het, jou bestraf! Is hierdie een nie ‘n brandhout wat uit die vuur geruk is nie?

(Amo 4:11)  Ek het julle omgekeer soos God Sodom en Gomorra omgekeer het, sodat julle soos ‘n stuk brandhout was wat uit die vuur geruk is—nogtans het julle jul tot My nie bekeer nie, spreek die HERE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oordeel van die helse VUUR:

(Mar 9:43)  En as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan, as om twee hande te hê en in die hel te gaan in die onuitbluslike vuur,
(Mar 9:44)  waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.
(Mar 9:45)  En as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om kreupel die lewe in te gaan, as om twee voete te hê en in die hel gewerp te word in die onuitbluslike vuur,
(Mar 9:46)  waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.
(Mar 9:47)  En as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met een oog die koninkryk van God in te gaan, as om twee oë te hê en in die helse vuur gewerp te word,
(Mar 9:48)  waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die een wat nie die Here vrees nie, en die wat nie GEREED sal wees wanneer Hy terugkom nie,  het inderdaad rede om bang wees, "WANT ONSE GOD IS 'N VERTERENDE VUUR !" en Hy sal kom om te oordeel IN VUUR...

(Eseg. 21:6)  Maar jy, o mensekind, sug; sug voor hulle oë met verbreking van lendene en bitterheid.
(Eseg. 21:7)  En as hulle vir jou sê: Waarom sug jy?
dan moet jy antwoord: Oor die tyding, want dit kom; en elke hart sal versmelt, en al die hande sal slap word en elke gees sal verstomp en al die knieë sal wegvloei soos water. Kyk, dit kom, en dit sal gebeur, spreek die Here HERE.

Saterdag, 20 Mei 2017

Die doel van die "Wegraping"

Die DOEL van die  "WEGRAPING":
--------------------------------------------
Iets wat ons ten eerste moet verstaan oor die tema vd wegraping is dat die woord "wegraping" nie in die Bybel voorkom nie, alhoewel die woord "weggevoer" in 1 Thess. 4:17 ("caught up") in die Grieks die woord "har-pad-zo" is, wat beteken  "catch (away/up); pluck; pull; take (by force)".  Dit dan waarvandaan die woord "wegraping" kom, maar sommige hou nie daarvan dat die woord gebruik word nie omdat dit baiemaal verbind word met valse leerstellings oor die betrokke gebeurtenis. 

 Die "wegraping" (as ons dit so wil noem) is wel iets wat sal gebeur, maar moet gesien word as DEEL VAN "DIE OPSTANDING" (Jes. 26:19; Openb. 1:18).  Met Christus se wederkoms sal die wat in Christus gesterf het EERSTE opstaan, en daarna sal die wat glo maar nog in die lewe is, ook nuwe liggame kry...(1 Thess. 4:13-18): (1Th 4:17) " Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees". In hierdie pos wil ons veral kyk na wat DIE DOEL is van die "wegraping", want as ons kan verstaan WAAROM daar 'n wegraping gaan plaasvind, sal ons nie so maklik vir valse leerstellings val nie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoekom "sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word..."?
Wat is die doel van die wegraping?

Die eerste deel van die antwoord kan gekry word in die laaste deel van 1 Thess. 4:17:
- "EN SO SAL ONS ALTYD BY DIE HERE WEES".
-  Die res van die antwoord kan gekry word deur die gedeelte in konteks te lees:  (1Th 4:13)  Maar, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie.(1Th 4:14)  Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.(1Th 4:15)  Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie.(1Th 4:16)  Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.(1Th 4:17)  Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.
Dit gaan dus oor die tema van "die wat reeds gesterf het in Christus, die ontslapenes" - is daar hoop vir hulle? Ja.  Dit gaan ook oor "die (gelowiges) wat nog in die lewe is" met Jesus Christus se wederkoms - sal hulle die ontslapenes voor wees?  Nee. Die wat nog in die lewe oor is wanneer Christus terugkom, sal NIE die ontslapenes voor wees nie". Wat dit beteken is dat die wat ontslaap het in Christus eerste sal opstaan, en daarna sal die "wegraping" plaasvind (die Christene wat nog lewe wanneer Christus terugkom).

Sommige kerke preek dat die wederkoms in twee dele geskied (wat terloops nie skriftuulik is nie), asook dat die wegraping eerste sal plaasvind en daarna "die opstanding", maar soos ons sien volgens 1 Thess. 4 is dit in teenstelling met wat die Skrif leer. Ons moet ag gee op wat hier geleer word oor die opstanding..... Ons hoef nie te treur oor die wat reeds ontslaap het asof daar geen hoop is vir hulle nie, want God sal "die wat in Jesus Christus ontslaap het, saam met Hom bring" ! (1 Thess. 4:14; 3:13) - wat bewys dat hulle op die oomblik in gees (maar nie in liggaam, want die liggaam is in die graf...) by die Here in die hemel is.
Hy verduidelik dit verder deur te sê:  "en die wat in Christus gesterf het, sal "eerste opstaan"....
"daarna sal ons wat in die lewe oorbly.....saam weggevoer word...." (v.17)(wegraping).

Die DOEL VAN DIE "WEGRAPING" is NIE om die groot verdrukking vry te spring soos sommige leer nie, maar IS DEEL VAN DIE OPSTANDING (en die wat in Christus gesterf het sal EERSTE opstaan, en daarna "die wegraping" (die Christene wat nog in die lewe is wanneer Christus terugkom). Ons leer dus ook o.a. hier dat daar wel nog Christene in die lewe sal wees met die tyd van die WEDERKOMS! (...die wederkoms vind plaas onder die 7 de seel, onder die 7de basuin:  http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/07/die-geklank-van-die-basuin.html).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vgl. dit met 1 Kor. 15:51-57: "Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus".

Ons leer verder uit hierdie gedeelte dat die "eerste opstanding" gaan oor die finale oorwinning oor die dood. Let wel:
(1)  - "en die dode sal onverganklik opgewerk word;
(2)  -  EN ONS SAL VERANDER WORD".
Hoekom die "opstanding" of "verandering" ???  -kyk die woorde: "die dood is verslind in die oorwinning". Met hierdie opstanding of verandering (wegraping) is die dood finaal verslind!  Dus, ons sal NUWE LIGGAME kry, sonder die angel van die dood en die sonde.  (1Kor.15:50) - "Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie".  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPSOMMING:

WAT IS DIE DOEL VAN DIE WEGRAPING IN BOGENOEMDE SKRIFGEDEELTES ? 
(l.w. dat "wegraping" spesifiek gaan oor daardie gelowiges wat nog in die lewe is wanneer Christus terugkom):

*  sodat ons die koninkryk van God kan ingaan, met onverganklike liggame waarsonder niemand daar kan ingaan nie, en so VIR ALTYD BY DIE HERE WEES(Fil. 3:20)  Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus, (Fil. 3:21)  wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.   -(LET WEL DAT "OM VIR ALTYD BY DIE HERE TE WEES, BETEKEN "OM TE WEES WAAR HY IS" ! WAAR GAAN HY WEES WANNEER HY TERUGKOM?  HY GAAN ONS WEL IN DIE LUG ONTMOET, MAAR NEEM KENNIS DAT HY SY KONINKRYK GAAN VERWEK HIER OP AARDE, WAT BEGIN MET DIE 1000 JAAR RYK, EN 'N EWIGE KONINKRYK IS!  Ons gaan nie vir ewig in die hemel bly nie, maar op aarde (Matt. 5:5; Dan. 2:44...).  Christene het wel 'n burgerskap in die hemele, want die koninkryk van God is nie net 'n geestelike of fisiese koninkryk nie, maar ook 'n hemelse! (en Christene word deel van Sy geestelike koninkryk), en wanneer hulle sterf, gaan hulle na die hemel (in gees in hemel). 
-http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/jesus-christus-se-koninkryk-die.html).
-http://warechristene.blogspot.co.nz/2015/03/die-koninklike-geslag-uit-die-stam-van.html

*  die "wegraping" is DEEL VAN DIE EERSTE OPSTANDING.
(Openb. 20:6 - "Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank").
------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIE "WEGRAPING", IS NIE BEDOEL:
-  OM DIE VERDRUKKING VRY TE SPRING NIE !

Ons moenie die "wraak van God" verwar met die Groot Verdrukking nie. Omdat sommige hierdie twee met mekaar verwar, dink hulle dat Christene weggeraap sal word voor die Groot Verdrukking begin.  Maar soos ons bo geleer het, sal die wegraping eers plaasvind wanneer Christus Jesus terugkom (l.w., "met die laaste basuin"!), EN IS DEEL VAN "DIE OPSTANDING"!  

Die Groot Verdrukking vind plaas onder die 5de seel, terwyl die opstanding en "wegraping" plaasvind onder die 7 de seel... (Matt. 24:21; Openb. 7:14 en vgl. met Openb. 6).

http://eindtydonderwerpe.blogspot.co.nz/2017/05/die-opstanding-dooies-sal-herlewe.html
========================================================================
Kom ons kyk na nog voorbeelde van skrifte oor die wegraping wat somtyds verkeerd geinterpreteer word:

-(1Th 1:10)  "en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos"  - (hierdie skrif word ook somtyds verkeerd verduidelik en uit konteks geneem, en as bewys voorgehou dat die Christen nie deur die Verdrukking gaan nie omdat hy nie onderwerp is aan God se toorn nie....?.

MAAR WAT IS "GOD se TOORN" WAARNA VERWYS WORD IN HIERDIE GEDEELTE?
Voor ons daarby kom, moet ons eers hierdie skrif in konteks lees - dit handel oor ware voorbeeldige gelowiges wat die woord in baie VERDRUKKING ontvang het (v.6), hulle van afgode bekeer het en die lewende en waaragtige God dien. Dit praat dus oor die feit dat hulle die Here verwag asook die saligheid in Christus Jesus, wanneer (l.w. die woorde!)- "die dood verslind word deur die oorwinning" -  dus handel die vers wel oor Jesus Christus se wederkoms, maar hoekom die Christen daarna uitsien, is nie omdat hy die verdrukking gaan vryspring nie, maar omdat "die verganklikheid beklee gaan word met die onverganklikheid" (...dood verslind!)
_________________________________________________________________
-  1Th 5, v.9 en 10, (wat ook gaan oor die tema van "toorn"): 

"Want God het ons nie bestem tot toorn nie, MAAR om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak (die gelowiges wat nog oor is met Jesus Christus se wederkoms) en of ons slaap (die wat ontslaap het in Christus Jesus), saam met Hom kan lewe".

"Toorn" in bg. skrifgedeelte word as die teenoorgestelde genoem van "om saligheid te verkry", m.a.w. die "toorn" hier, verwys na die tweede dood (nie na die groot verdrukking nie!).

As die doel van die "wegraping" was om die verdrukking vry te spring maak dit glad nie sin nie!, want die wegraping word in dieselfde konteks genoem as die "eerste opstanding" - dit behels nie net die wat in die lewe oorbly nie, maar ook die ontslapenes in Jesus Christus, wat eerste  sal opstaan, en daarna sal die wat in die lewe oorbly, se liggame verander word en weggeraap word "...sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie"-  ons moet die konteks onthou waarin dit geskryf is!   Word die ontslapenes opgewek om die verdrukking vry te spring - nee!

(Openb. 11:15)  En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.
(Openb. 11:16)  En die vier en twintig ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en gesê:
(Openb. 11:17)  Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U u groot mag aangeneem en as koning geheers het.
(Openb. 11:18)  En die nasies was vertoornd, en U TOORN HET GEKOM 
-  en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, 
-  en om die verderwers van die aarde te verderf.
_________________________________________________________________
-  (2Th 2:6-8)  "En nou, julle weet wat hom (die antichris) teëhou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is;  en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak"  - baie Christene hou hierdie skrif voor as 'n bewys vir hulle teorie dat die kerk "uit die weg geruim moet word", en dan  d.m.v. "die wegraping", voordat die Antichris sy verskyning maak....  Wanneer ons egter die skrif in konteks lees, sal ons 'n ander prentjie kry:  let op v. 1 - "Maar ons vra julle, broeders, met die oog op die wederkoms van onse Here Jesus Christus en ons vereniging met Hom (wegraping)";  kyk verder v. 3, "Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf"  -  DUS:  die volgorde as volg:
(1)  eers die afval;  
(2)  dan die seun van verderf geopenbaar;  
(3) daarna die:  wederkoms + ons vereniging met Hom. 
_________________________________________________________________
-  (Luk 21:36) - "Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan".  - ook hierdie vers word somtyds as bewys aangewend om sogenaamd aan te dui dat die kerk die verdrukking ontvlug.  Weer-eens moet die skrif in konteks gelees word.  Verse 34 en 35: "Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nieWant soos ‘n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon" - hierdie skrif praat van die wederkoms (nie van 'n tyd voor die wederkoms nie, maar wel daardie dag wanneer Jesus Christus terugkom en ons waardig moet wees om Sy oordele te ontvlug) - 1 Kor. 15:52.  (Luk 21:28 - "En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is").  Lees gerus die hele Luk. 21.
_________________________________________________________________
-  'n Ander gedeelte wat gebruik word is Luk. 18, die gelykenis van die onregverdige regter...  (Luk 18:7)  Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot Hom roep nie, al is Hy ook lankmoedig in hulle geval?"  Dit moet ook saam met vers 8 gelees word:  "Ek sê vir julle dat Hy gou aan hulle reg sal doen; maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?".  Dit praat, weer-eens, van die wederkoms!  en van hoe "lankmoedig" die Here met ons is.  As dit dan verwys na die feit dat Hy ons sal help en "reg doen aan ons" teenoor ons teeparty - "sal Hy wel die geloof op die aarde vind?";-  ook gee dit geensins voor dat ons nie vervolging waardig is nie, en is nie in stryd met Jesus se woorde nie:  (Joh 15:20 - "Onthou die woord wat Ek vir julle gesê het: ‘n Dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar").
_________________________________________________________________
-  'n Ander skrif wat ook graag gebruik word, is Mat 24:22 - "En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word- l.w. die woorde:  "ter wille van die uitverkorenes"! en "dae verkort word";  nie, "uitverkorenes sal weggeruk word" nie!  Dus is ook hierdie skrif nie 'n bewys van "wegraping voor verdrukking" nie;  inteendeel, lees die vorige vers waar Jesus reeds praat van die Groot Verdrukking...
_________________________________________________________________

Wanneer sal die wegraping plaasvind?
(Mat 24:29) " En dadelik  die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.

(Mat 24:30)  En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.

(Mat 24:31)  En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan".   (Kyk ook Mark. 13:24-27).


Dit is duidelik volgens bg. skrifgedeelte dat die "wegraping" eers sal plaasvind met Jesus se wederkoms.  Daar is baie wat beweer dat die wederkoms in twee dele gaan geskied, tog vind ons geen skrif daarvoor nie!  (1Kor. 15:51,52 - "Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,  in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word")(1 Thess. 4:16; ).

_________________________________________________________________
(Openb. 20:6)  "Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank". 

http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/06/n-heilige-priesterdom-n-volk-as-eiendom.html
_________________________________________________________________

Vrydag, 19 Mei 2017

Wie is die Bruid van Christus?

Ons sien die aankondiging van die bruilof vd Lam in Openb. 19:7 - "Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak" (vgl. met Jes. 25:6). 

Maar wat presies is hierdie "bruilof van die Lam"?  En wie is die vrou van die Lam?  In Openb. 21:9 word die stad, die Nuwe Jerusalem "die vrou van die Lam" genoem, en word ook genoem "bruid", maar ons weet dat dit eers aan die einde van die volgende eeu (aan einde van Christus se 1000 jaar Ryk) is, met die nuwe hemel en aarde, wanneer hierdie bruid, die Nuwe heilige Jerusalem, sal neerdaal uit die hemel op die aarde.  Die aankondiging hierbo in Openb. 19 is egter met Christus se wederkoms, met aanvang van die "volgende eeu" (aan die einde van "hierdie eeu", nie die einde van die volgende eeu nie).  "Vrou" in hierdie twee skrifgedeeltes verwys beslis na twee verskillende geleenthede - (1) "met wederkoms", aan einde van huidige eeu; (2) aan einde van volgende eeu, met nuwe hemel en aarde.  

Wanneer Christus terugkom sal daar 'n bruilof wees (die bruilof van die Lam), maar wie is "Sy vrou"?  Met wie sal Hy Hom "trou"?  M.a.w., "WIE IS DIE VROU VAN DIE LAM"?  

In Openb. 21:9 (einde van volgende eeu) is die nuwe stad Jerusalem DIE VROU VAN DIE LAM, maar wie is "die vrou van die Lam" in Openb. 19:7 (aan die einde van hierdie eeu)?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Christene is oor die algemeen van mening dat hulle die "vrou van die Lam" is. Gesien dat "die nasies van die wat gered word,  in die lig van die stad Jerusalem sal wandel"... (Openb. 21:24), kan ons sê dat die kerk beslis deel is van die vrou/bruid, maar is daar enige Skrif wat verklaar dat die Christelike kerk inderdaad die bruid is?, want nêrens in die Skrif  word Christene"bruid" genoem nie!; alhoewel Die stad, die Nuwe Jerusalem "die vrou van die Lam", en "bruid", genoem word;  MAAR die beeldspraak van "vrou" word ook gebruik vir die volk en land Israel! Die tema van "aan wie die Here Homself sal TROU", het te doen met die verbond wat die Here met die volk gesluit het. Wanneer Christus terugkom, sal Hy Homself TROU aan die volk en land:   
-(Isa 54:5 - "Want jou Maker is jou Man; HERE van die leërskare is sy Naam; en die Heilige van Israel is jou Verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word").  
-(Jes. 62:4 - "Jy sal nie meer genoem word Verlatene nie, en jou land sal nie meer genoem word Wildernis nie. Maar jy sal genoem word: my welbehae, en jou land: die getroude; want die Here het ‘n behae in jou, en jou land sal getroud wees. (rol af vir meer skrifte).
Christene uit die heidene word ook ingedoop in hierdie volk (aan wie die belofte gemaak is dat hulle sal erf)(Rom. 11), en is geestelik deel van die nageslag van Abraham (Gal. 3:29), en geestelik "kinders" van Christus Jesus (die Seun van Dawid).  En die Christen-volk word verder gesien as 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry...(1 Pet. 2:9). 

Dus, alhoewel die Christelike kerk NIE die "bruid van Christus" genoem word in die Skrif nie, is hulle wel deel van die volk wat gaan erf, en deel van die "vrou van die Lam". Maar die klem moet gele word op die feit dat die Here Hom met DIE LAND sal trou, want baie Christene dink dat hulle soos 'n bruid sit en wag vir die Here om hulle te kom haal sodat hulle vir ewig in die hemel by Hom kan wees.....(!?), MAAR as ons verstaan dat DIE LAND (Israel) DIE VROU is, dan sal ons verstaan dat om "by Hom te wees" sou beteken dat ons "by Hom is OP DIE AARDE" wanneer Hy Hom met die LAND "trou"! (nie in die hemel nie)(Jes. 62:4).  Ook, as ons verstaan dat DIE VROU (of bruid) die Nuwe Jerusalem is, WAT TERLOOPS VANUIT DIE HEMEL OP DIE AARDE SAL NEERDAAL, dan verstaan ons dat ons vir ewig op die AARDE gaan lewe! (nie in die hemel nie). Daar is 'n rede waarom Christene nie as die "bruid van Christus" aangespreek word in die Skrif nie (alhoewel hulle hul verbind aan die Here soos " 'n vrou haarself aan 'n man verbind");  en soos ons kan sien kan dit tot gevolg he dat ons nie verstaan waaroor die koninkryk van die hemele gaan as ons nie die regte terme gebruik nie.  Dat Christene deel is van die vrou van die Lam, is nie verkeerd nie, maar terme wat ons liewer vir Christene moet gebruik, en terme wat ook veral gebruik word vir Christene in die Skrif, is terme soos "genooides" (Matt. 22:8; Luk. 14:17), "diensknegte" (Matt. 13:27; 18:23; 21:34; 22:3; 25:14; Openb. 1:1...), "vriende" (Joh. 15:13,14,15; Luk. 12:4;) en "bruilofsgaste" (Matt. 9:15)!  Iemand wat uitgenooi is na 'n bruilof, en self 'n "bruilofsgas" of "genooide" genoem word, of vriende of diensknegte is, is tog nou nie self die bruid nie...  As ons onsself noem soos die Skrif ons noem, dan sal ons baie meer verstaan waaroor die evangelie van die koninkryk gaan...  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wat leer die Bybel vir ons oor: 
--------------------------------------
Wie is die bruidegom?  = Jesus Christus (Joh. 3:29; Luk. 5:34,35; Mark. 2:19,20; Matt. 9:15...).  Wanneer Jesus gepraat het oor die "bruidegom", het Hy na Homself verwys:  (Mar 2:18,19)  "En die dissipels van Johannes en dié van die Fariseërs was besig om te vas. Toe kom hulle en sê vir Hom: Waarom vas die dissipels van Johannes en dié van die Fariseërs, maar u dissipels vas nie? En Jesus sê vir hulle: Kan die bruilofsgaste dan vas terwyl die bruidegom by hulle is? So lank as hulle die bruidegom by hulle het, kan hulle nie vas nie".  Johannes het ook daarvan getuig dat Jesus die "bruidegom" is: (Joh 3:28,29)  "Julle is self my getuies dat ek gesê het: Ek is nie die Christus nie; maar dat ek voor Hom uitgestuur is. Hy wat die bruid het, is die bruidegom; maar die vriend van die bruidegom wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my volkome". - nie eens Johannes noem homself deel van die "bruid van Christus" nie, maar eerder, " 'n vriend van die bruidegom".

Kom ons kyk na 'n paar skrifte waar Christus die bruidegom genoem word, en sien of die kerk van Christus in hierdie skrifte bruid genoem word?:
* (Joh 3:29 - "Hy wat die bruid het, is die bruidegom; maar die vriend van die bruidegom wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my volkome"). -  In hierdie skrif noem Johannes die doper homself NIE "bruid" nie, maar liewer, "vriend"!  
* Ook in die gelykenis van die 10 (diens)maagde (Matt. 25) word Christus voorgestel as die Bruidegom,  en l.w. dat ook hier word Christene nie die bruid genoem nie, maar (diens)maagde (diensknegte).  
*  Matt. 9:15 - die dissipels word "bruilofsgaste" genoem, nie "die bruid" nie.  

Baie Christene dink vandag dat ons vir ewig in die hemel gaan bly... en verstaan nie dat ons DIE AARDE gaan beerwe nie (Matt. 5:5).  Ons is genooi na die BRUILOF VAN DIE LAM (wat op die aarde sal wees!).  En ons sal woon in die nuwe Jerusalem (wat op die nuwe aarde sal neerdaal!).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  -  Wie is die vrou (en bruid)?  - die heilige, nuwe Jerusalem wat uit die hemel sal neerdaal aan die einde van die volgende eeu (Openb. 21:2,9,10)

-  Wie anders word ook vrou/bruid genoem?  - die volk en land Israel, aan wie die Here Jesus Christus Homself sal TROU wanneer Hy terugkom (Openb. 19:7)

Sommige reken dat die BRUILOF VAN DIE LAM sal plaasvind tydens die Groot Verdrukking, maar ons sien dat die "bruilof van die Lam" eers gereed is en aangekondig word in Openb. 19:7, onder die 7 de seel, NA die "val van Babilon", voor/met die wederkoms! - dus NA die verdrukking - ons verwag dus die "bruilof van die Lam" rondom die tyd van die wederkoms, seker na die slag van Armageddon, maar die skrif is nie duidelik oor presies wanneer dit plaasvind nie, alhoewel ons weet wanneer dit aangekondig word - ons moet ook onthou dat daar heelwat dinge gebeur onder die 7de seel waarvan alles die wraak van God en dat die verseeldes beskerm sal word hierdeur, alhoewel hulle nie beskerm gaan word van die Groot Verdrukking nie, want "Groot Verdrukking" behels juis verdrukking van die kinders van die Here!, en van alles stamme, nasies, volke en tale! (Openb. 7:9,13,14).  Wanneer ons lees in Openb. 19:7 " want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak", praat dit NIE VAN DIE KERK WAT GEREED IS NIE, want dit is duidelik uit die skrif dat nie alle Christene gereed gaan wees wanneer Jesus terugkom nie.  Die vrou van wie hier gepraat word, kan dus nie die kerk wees nie, want van die vrou  word gese dat sy "gereed IS".
Die kerk moet dus liewer nie van hulleself praat as die "bruid" wat haar gereed maak vir die bruidegom nie (want baie sal nie gereed wees nie, en wat die Skrif verklaar van die vrou, is dat sy GEREED IS!) - liewer is ons, "genooides","bruilofsgaste", "vriende", "diensknegte" wat hulleself gereed maak...en ander uitnooi na die bruilofsmaal.
  
------------------------------------------------------------------------  In Ef. 5:23 vind ons 'n vgl., "soos die man DIE HOOF IS van die vrou, so CHRISTUS DIE HOOF van die gemeente" - dit praat van die feit dat ons ondergeskik gestel is aan die Here en aan Hom onderdanig moet wees - praat dus eerder van die kerk as "diensknegte", nie as "die bruid" nie. 

Paulus sê in 2 Kor. 11:2 - "Want ek is jaloers oor julle met ‘n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as ‘n reine maagd aan Christus voor te stel" - L.W.:  "maagde" word met "diensknegte" vgl. in die skrif (lees ondertoe, Matt. 24:45-25:13), nie met "bruid" nie;  hy wil hulle dus aan Christus voorstel as reine "diensknegte" (die tema hier is, "REINHEID") - nie dat ons nie deel is van "die vrou" nie!, maar dat ons moet REIN wees.  Dit wys weer-eens op die ondergeskiktheid en onderdanigheid van die kerk aan Christus, en wys op die "regverdige dade" van die heiliges -  (vgl. dit met Openb. 19:8). Die deel "want ek het julle aan een man verbind", beteken tog wel dat ons deel is van die vrou, maar die klem op ons verbintenis met die Here om rein te lewe - baie Christene vandag bely dat hulle deel is van die bruid van Christus, maar leef in onreinheid soos mense wat glad nie verbind is aan Hom nie!  Ons moet verstaan wat hierdie skrif eintlik vir ons wil leer.  Die feit dat die Christene saam met Jesus gaan regeer in die 1000 jaar Ryk, en die Here Hom sal TROU aan die land Israel (kyk skrifte ondertoe), maak die skrif ook duideliker - ons is dus tot Hom verbind in die sin van DIENSKNEGTE (wat saam met Hom sal regeer);  maar dit geld net vir die "REINE DIENSKNEGTE".  
Vir 'n dagstukkie hieroor, gaan na: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/12/dood-vir-die-wet.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Daar is geen skrif in die Bybel wat direk verklaar dat die kerk die bruid van Christus is nie, maar wel 'n skrif wat se dat die stad Jerusalem dit is;  ook vele skrifte wat van die volk en land Israel praat as "die vrou".

Dus:  Wie is die bruid?

(Openb. 21:2)  En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier is.
(Openb. 21:9)  En een van die sewe engele wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste plae, het na my gekom en met my gespreek en gesê: Kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die Lam. (l.w. dat die nuwe stad Jerusalem ook "die vrou" van die Lam genoem word, nie net Israel/land Israel nie).
(Openb. 21:10)  En hy het my in die gees weggevoer op ‘n groot en hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal;
(Openb. 21:11)  en dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos ‘n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen...

Ons weet dat die stad Jerusalem eers neerdaal op die nuwe hemel en aarde, na die 1000-jaar Ryk.  Dus moet daar onderskei word tussen die "bruilof van die Lam" wat met aanvang van die 1000 jaar plaasvind (wanneer Jesus Homself sal trou aan die land Israel), en  die "vrou" en "bruid" van die Lam (die nuwe stad Jerusalem)(wat aan die einde van die 1000 jaar op die nuwe hemel en aarde sal neersak).  Wanneer ons egter praat van die VROU, dan verwys die skrif nie net na die nuwe stad Jerusalem nie, maar ook na die land Israel, self!  (kyk skrifte onder).  In O.T. skrifte word ook van ISRAEL gepraat as die Lam se VROU.  In hierdie sin kan die Here "wat trou met die land",  gepaardgaan met die "bruilof van die Lam", wanneer die Here 'n feesmaal berei:  (Jes. 25:6)  "En die HERE van die leërskare sal op hierdie berg vir al die volke berei ‘n maaltyd van vetspyse, ‘n maaltyd van ou wyn, van vetspyse vol murg, van gesuiwerde ou wyn". (vgl. dit met die gelykenis van die koning wat vir sy seun 'n bruilofmaal voorberei het - Matt. 22)

-------------------------------------------------(Openb. 19:7)  "Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak".  Openb. 19:8 - "En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges".  Ons lees hier die aankondiging van die BRUILOF VAN DIE LAM, (net voor die "wederkoms"), wat ook vir ons beskryf word in Openb. 19.   Wat behels die bruilof van die Lam regtig?;  wanneer gaan hierdie bruilof plaasvind en wie is die bruid? Soos enige ander eindtyd onderwerp, is daar ook rondom die onderwerp sekere dinge wat nie so duidelik is nie. Tog laat die skrif ons nie heeltemal in die duister nie.     

Die beeldspraak van "bruidegom en bruid", was graag deur die Ou Testamentiese profete gebruik om 'n gevoel uit te beeld oor hoe Jerusalem 'n puinhoop sal word, of hoe die Here Hom weer sal ontferm oor die land, bv.
-(Jer 7:34 - "En Ek sal uit die stede van Juda en uit die strate van Jerusalem laat ophou die stem van vreugde en die stem van vrolikheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid; want die land sal ‘n puinhoop word");
-(Jer 16:9 - "Want so sê die HERE van die leërskare, die God van Israel: Kyk, Ek laat uit hierdie plek ophou voor julle oë en in julle dae die stem van vreugde en die stem van vrolikheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid");
-(Jer 33:11 - "die stem van vreugde en die stem van vrolikheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid, die stem van die wat sê: Loof die HERE van die leërskare, want die HERE is goed, want sy goedertierenheid is in ewigheid! —van die wat ‘n lofoffer bring in die huis van die HERE; want Ek sal die lot van die land verander soos tevore, sê die HERE");
-(Joe 1:8 - "Weeklaag soos ‘n jonkvrou wat oor die bruidegom van haar jeug met ‘n roukleed omgord is");
-(Jes. 62:5 - "Want soos ‘n jonkman ‘n jongedogter trou, so sal jou kinders jou trou; en soos die bruidegom bly is oor die bruid, sal jou God oor jou bly wees").   -   hulle het die verlatenheid van die land, vgl. met die stem van die bruidegom en die stem van die bruid wat stil geword het;  en hulle sien uit na hoe die Here die lot van die land weer gaan verander en "soos die bruidgom bly is oor die bruid, so sal God bly wees oor Jerusalem".  Dit was dus vir die Jode 'n relatief bekende begrip en iets waarna hulle uitgesien het wanneer die Here Sy volk terugbring in hulle land en die land herstel.   (Isa 54:5)  Want jou Maker is jou Man; HERE van die leërskare is sy Naam; en die Heilige van Israel is jou Verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word.(Isa 62:4)  Jy sal nie meer genoem word Verlatene nie, en jou land sal nie meer genoem word Wildernis nie. Maar jy sal genoem word: my welbehae, en jou land: die getroude; want die Here het ‘n behae in jou, en jou land sal getroud wees.(Jer 2:2)  Gaan en roep uit voor die ore van Jerusalem en sê: So spreek die HERE: Ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter My aan geloop het in die woestyn, in ‘n onbesaaide land.(Hos 2:15-19) En in dié dag, spreek die HERE, sal jy My noem: My man; en jy sal my nie meer noem: My Baäl nie. Dan verwyder Ek die name van die Baäls uit haar mond, sodat hulle by hul naam nie meer genoem sal word nie. Verder sluit Ek in dié dag vir hulle ‘n verbond met die wilde diere van die veld en met die voëls van die hemel en die kruipende diere van die aarde; ja, boog en swaard en oorlog sal Ek verbreek uit die land, en Ek sal hulle in veiligheid laat rus. En Ek sal My met jou verloof tot in ewigheid en My met jou verloof in geregtigheid en in reg en in goedertierenheid en in ontferming.  Dit is met hierdie prentjie wat die Jode grootgeword het;  die woorde van die profete, uitgespreek oor die tyd wanneer die Here Sy (fisiese) koninkryk gaan verwek (l.w., "op aarde") en Hy hulle eerste Liefde sal wees...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jesus het baie gelykenisse vertel rondom die "koninkryk van die hemele" - ons vind ook die tema van "bruidegom en bruid" in sekere van hierdie gelykenisse, en tereg, want dit maak net sin gesien die geskiedenis daaragter:
In Matt. 22 het Jesus die koninkryk van die hemele vgl. met: (:2) " ‘n koning wat ‘n bruilof vir sy seun berei het:(:3)  en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie:

(Mat 22:4)  Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap: Sê vir die genooides: Kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof.
(Mat 22:5)  Maar hulle het hul daaraan nie gesteur nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en ‘n ander na sy handelsaak.
(Mat 22:6)  En die origes het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak.
(Mat 22:7)  Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek.
(Mat 22:8)  Daarop sê hy vir sy diensknegte: Die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie.
(Mat 22:9)  Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind, na die bruilof.
(Mat 22:10)  En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol gaste geword.
(Mat 22:11)  En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ‘n bruilofskleed aan het nie.
(Mat 22:12)  En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ‘n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie.
(Mat 22:13)  Toe sê die koning vir sy dienaars: Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande.
(Mat 22:14)  Want baie is geroep, maar min uitverkies".  -( Dink aan God as die Vader, wat vir Sy Seun, Jesus Christus, 'n bruilof berei.  Sy diensknegte word uitgestuur om die genooides te roep, maar hulle wou nie kom nie. Weer het Hy ander diensknegte gestuur , maar hulle het hulle nie daaraan gesteur nie en weggegaan na hulle "eie dinge waarmee hulle besig is". Die origes het Sy diensknegte gegryp, mishandel en doodgemaak.  Die koning  raak kwaad en stuur Sy manskappe om die moordenaars om te bring en hulle stad aan die brand te steek .  Dan, omdat die genooides dit nie werd was om na die bruilof te kom nie, stuur Hy Sy diensknegte uit op die kruispaaie om enige iemand uit te nooi.  En alhoewel die bruilofsaal vol geword het van slegtes sowel goeies, kon hulle net daar wees op voorwaarde dat hulle elk 'n bruilofskleed aan het. Die een sonder bruilofskleed, word weggewerp...(Mat 22:14) (oordeel van gelowiges) (Want baie is geroep, maar min uitverkies...).  Dink aan  Jesus as die BRUIDEGOM en dan is daar 'n bruilof wat wag!  
-  WIE IS DIE DIENSKNEGTE? - die wat vir God werk, wat aangestel is om mense te nooi
-  WIE IS DIE GENOOIDES?  - Om dit nog beter te verstaan, moet die vorige hoofstuk ook gelees word. Jesus verduidelik vir die owerpriesters en Fariseërs dat, omdat hulle die diensknegte verwerp het, oplaas die huisheer se seun sal verwerp,  die koninkryk van God van hulle af weggeneem sal word en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan dra. Hulle was die genooides wat "dit nie werd was nie".  (vgl. dit gerus met Hand. 13:46).

WAT HET VEROORSAAK DAT HULLE NIE "GEREED WAS VIR DIE BRUILOF NIE"?  
-  Hulle was TE BESIG MET HULLE LEWENS.  (Kyk skrifte ondertoe waarin dieselfde rede voorgehou word hoekom sekere diensknegte nie gereed sal wees vir die bruilof nie).


---------------------------------------------

Kom ons kyk  na die gelykenis van die 10 maagde - hierdie gelykenis was 'n vgl. om iets anders te verduidelik, nl. dat wanneer die bruidegom terugkom, sommige diensknegte nie "besig sal wees met die regte dinge" nie:

(Mat 24:45)  Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg vir wie sy heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle hul voedsel op tyd te gee?
(Mat 24:46)  Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, op hierdie manier BESIG SAL VIND.
(Mat 24:47)  Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel.
(Mat 24:48)  Maar as daardie slegte dienskneg in sy hart sê: My heer talm om te kom—
(Mat 24:49)  en hy sy medediensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink,
(Mat 24:50)  dan sal die heer van dié dienskneg kom op ‘n dag dat hy dit nie verwag nie en op ‘n uur dat hy dit nie weet nie;
(Mat 24:51)  en sal hom pynig en hom ‘n deelgenoot van die geveinsdes maak. Daar sal geween wees en gekners van die tande.
(Mat 25:1)  Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet.
(Mat 25:2)  En vyf van hulle was verstandig en vyf dwaas.
(Mat 25:3)  En toe die wat dwaas was, hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie.
(Mat 25:4)  Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hul lampe geneem.
(Mat 25:5)  En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.
(Mat 25:6)  En middernag was daar ‘n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet!
(Mat 25:7)  Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed.
(Mat 25:8)  En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit.
(Mat 25:9)  Maar die verstandiges antwoord en sê: Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself.
(Mat 25:10)  En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. EN DIE WAT GEREED WAS, HET SAAM MET HOM INGEGAAN NA DIE BRUILOF, EN DIE DEUR IS GESLUIT.
(Mat 25:11)  Later kom toe die ander maagde ook en sê: Meneer, meneer, maak vir ons oop!
(Mat 25:12)  Maar hy antwoord en sê: Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie.
(Mat 25:13)  Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie. - (vgl. dit gerus met die brief aan die gemeente van Sardis - Openb. 3:1-6) (Ook in hierdie gedeelte is dit duidelik dat Jesus die BRUIDEGOM is.  Dit is ook duidelik dat wanneer daardie "dag van die Here" plaasvind, niemand meer tyd sal he om "gereed te maak" vir die bruilof nie.  Iets anders wat uitstaan, is dat Jesus die gelykenis gebruik om te verduidelik hoe dit sal wees vir die wat "meer besig is met die lewe, as met die Here".  
- Wie is die diensknegte?  -werk vir die Here en is oor Sy diensvolk aangestel om hulle hul voedsel op die regte tyd te gee.
- Wie is die maagde? - die vgl. is met die diensknegte, dus diensknegte. Vgl. dit met (2 Kor. 11:2) waar Paulus met die kerk praat:  Want ek is jaloers oor julle met ‘n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as ‘n reine maagd aan Christus voor te stel.  
----------------------------------------------------
Kyk ook die volgende skrifgedeelte (wat ooreenstem met Matt. 22):

(Luk 14:16)  Maar Hy antwoord hom: ‘n Sekere man het ‘n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi.
(Luk 14:17)  En op die uur van die maaltyd het hy sy dienskneg uitgestuur om vir die genooides te sê: Kom, want alles is nou gereed.
(Luk 14:18)  En hulle het hul almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê: Ek het ‘n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog.
(Luk 14:19)  En ‘n ander een het gesê: Ek het vyf paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog.
(Luk 14:20)  En ‘n ander een het gesê: Ek het ‘n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie.
(Luk 14:21)  En daardie dienskneg het gekom en dié dinge aan sy heer vertel. Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy dienskneg gesê: Gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en kreupeles en blindes hier in.
(Luk 14:22)  En die dienskneg het gesê: Meneer, wat u beveel het, is gedoen, en daar is nog plek.
(Luk 14:23)  Toe sê die heer vir die dienskneg: Gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word.
(Luk 14:24)  Want ek sê vir julle dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie.
(Luk 14:25)  En groot menigtes het saam met Hom gegaan, en Hy het Hom omgedraai en vir hulle gesê:
(Luk 14:26)  As iemand na My toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my dissipel nie wees nie.
(Luk 14:27)  En elkeen wat sy kruis nie dra en agter My aan kom nie, kan my dissipel nie wees nie.
(Luk 14:28)  Want wie van julle wat ‘n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken, of hy die middele het om dit uit te voer nie? —
(Luk 14:29)  sodat as hy die fondament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien, nie miskien met hom sal begin spot
(Luk 14:30)  en sê: Hierdie man het begin bou en kon nie klaarkry nie.
(Luk 14:31)  Of watter koning wat optrek om teen ‘n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslaag of hy in staat is om met tien duisend die een te ontmoet wat met twintig duisend teen hom kom nie?
(Luk 14:32)  Anders stuur hy ‘n gesantskap as die ander een nog ver is, en vra vredesvoorwaardes.
(Luk 14:33)  So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings, my dissipel wees nie. - (In hierdie gedeelte word die "maaltyd" spesifiek genoem.  Weer-eens sien ons die belangrikheid van dat ons "meer besig moet wees met die Here as met die lewe".  Jesus sê in soveel woorde dat ons niks bo Hom moet stel nie, ook dat "niemand wat nie afsien van al sy besittings, Sy dissipel" kan wees nie...). 
--------------------------------------------------

(Luk 12:31)  Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.
(Luk 12:32)  Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee.
(Luk 12:33)  Verkoop julle besittings en gee aalmoese; maak vir julle beurse wat nie oud word nie, ‘n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie.
(Luk 12:34)  Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.
(Luk 12:35)  LAAT JULLE HEUPE OMGORD WEES EN JULLE LAMPE AAN DIE BRAND.
(Luk 12:36)  En julle moet wees soos mense wat op hulle heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop.
(Luk 12:37)  Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien.
(Luk 12:38)  En as hy in die tweede of in die derde nagwaak kom, en dit so vind gelukkig is daardie diensknegte.
(Luk 12:39)  Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie.
(Luk 12:40)  Julle moet dan ook gereed wees, omdat die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.
- Wie is die diensknegte?  -gelowiges met wie Jesus hier praat, die wat die koninkryk gaan erf
- weer-eens in hierdie gedeelte, verduidelik Jesus vir hulle wat dit beteken om "besig te wees", ("wakker te  wees")( "die wat hulle lewe verloor, sal dit wen").
-  In die skrifgedeelte word verwys dat die bruidegom "van die bruilof af terugkom" - die dienskneg wat wakker gevind word, sal dan saam met Hom maaltyd hou. 
(-  L.w., ook in hierdie gedeelte die belangrikheid van die diensknegte wat moet GEREED WEES, "meer besig  met die Here as met die lewe", en dat dit die ding is waarop ons moet let!).
-----------------------------------------
(Jes. 25:1)  HERE, U is my God! U sal ek verhoog; u Naam sal ek loof; want U het wonders gedoen, raadsbesluite uit ver tye, waarheid en trou.
(Jes. 25:2)  Want U het van ‘n stad ‘n hoop klippe gemaak, van ‘n versterkte vesting ‘n puinhoop; ‘n paleis van vreemdes, dat dit geen stad meer is nie; vir ewig sal dit nie herbou word nie. 
(Jes. 25:3)  Daarom sal ‘n magtige volk U eer, die vesting van tirannieke nasies U vrees.
(Jes. 25:4)  Want U was ‘n vesting vir die arme, ‘n vesting vir die behoeftige toe hy benoud was; ‘n skuilplek teen die stortreën, ‘n skaduwee teen die hitte—want die geblaas van die tiranne is soos ‘n stortreën teen ‘n muur.
(Jes. 25:5)  Soos hitte in ‘n dor land het U die rumoer van vreemdes gedemp, soos hitte deur die skaduwee van ‘n wolk; die triomfsang van die tiranne moes verstom.
(Jes. 25:6)  En die HERE van die leërskare sal op hierdie berg (Sion in Jerusalem?- 24:23) vir al die volke berei ‘n maaltyd van vetspyse, ‘n maaltyd van ou wyn, van vetspyse vol murg, van gesuiwerde ou wyn.
(Jes. 25:7)  En Hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier, en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is.
(Jes. 25:8)  Hy sal die dood vir ewig vernietig, en die Here HERE sal die trane van alle aangesigte afvee; en Hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem; want die HERE het dit gespreek.
(Jes. 25:9)  En hulle sal in dié dag sê: Kyk, dit is onse God op wie ons gewag het, dat Hy ons kan verlos; dit is die HERE op wie ons gewag het: laat ons juig en bly wees oor sy hulp. -die gebeurtenis speel af na die wederkoms - sien vorige hoofstuk.  Ons sien hier hoe Jesus vanuit Jerusalem sal regeer.  Vgl. v. 2 met Matt. 22:7.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-(Mat 9:15)  "En Jesus sê vir hulle: Kan die bruilofsgaste dan treur so lank as die bruidegom by hulle is? Maar daar sal dae kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, en dan sal hulle vas"  -  (Jesus het self gesê dat ons die BRUILOFSGASTE is...).

-Johannes het homself "die vriend van die bruidegom" genoem (Joh. 3:29).

=================================================================================